Location for Testing

สถานที่สอบ

คลิก

Examined Result

ประกาศผลสอบ

คลิก

Registration Day

วันรายงานตัว (25 May 2024)

คลิก

Meet with an advisor

พบอาจารย์ที่ปรึกษา

คลิก

Scholarship Day

ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์ทุน

คลิก

Graduation ceremony

พิธีสำเร็จการศึกษา

คลิก